VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY:

Prijatie objednávky do systému internetového obchodu je záväzné pre obe strany. Internetový obchod môže v ojedinelých prípadoch požiadať kupujúceho (obvykle telefonicky) o autorizáciu objednávky. Ak kupujúci odmietne autorizáciu, považuje sa objednávka za neplatnú.

Kupujúci je povinný vyplniť také pravdivé údaje, ktoré umožnia vystavenie platného daňového dokladu, záručného listu a ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.

Internetový obchod si v celkom výnimočných prípadoch vyhradzuje právo na nedodanie produktu, ktorý môže byť aktuálne na trhu nedostupný. V prípade, že kupujúci tento produkt v rámci objednávky už zaplatil, plná cena mu bude bez meškania vrátená späť a o tomto bude informovaný.

 

ZÁRUKA a REKLAMÁCIA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

S odkazom na všeobecne záväzné právne predpisy, najmä na Občiansky zákonník (zákon číslo 40/1964 Zb.) a Obchodný zákonník (zákon číslo 513/1991 Zb.) a v znení neskorších zmien a doplnení, má kupujúci možnosť zakúpené produkty reklamovať.

REKLAMAČNÉ DÔVODY:

I. PORUŠENIE OBALU PRI PREPRAVE:
Prepravná firma ručí za zásielku do okamihu odovzdania konečnému zákazníkovi. Pri prevzatí si zásielku prezrite a v prípade viditeľného poškodenia či dokonca straty časti tovaru s dopravcom spíšte protokol a zásielku nepreberajte. Hneď ako nám dopravca zásielku vráti, okamžite Vám vyexpedujeme nový tovar.


II. PORUŠENIE TOVARU PRI PREPRAVE:
Ak nebolo poškodenie obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, oznámte nám túto neskôr zistenú skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Poškodený tovar Vám bude okamžite nahradený novým ihneď po jeho doručení na náš Internetový obchod. Cenu za doručenie poškodeného tovaru na našu adresu hradí Internetový obchod.

III. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE CELEJ ZÁSIELKY:
Bez udania dôvodu nám môžete vrátiť celú objednávku do 30 dní (štandardná lehota je 14 dní). Tovar, ktorý nesmie mať poškodený pôvodný obal, doručte aj s daňovým dokladom bezpečným spôsobom na náš Internetový obchod. Doručenie tovaru na našu adresu hradí zákazník. Protokol o vybavení reklamácie a celá uhradená čiastka Vám bude zaslaná na Vašu korešpondenčnú adresu alebo bankový účet najneskôr do 14 dní.

IV. REKLAMÁCIA V ZÁRUČNEJ LEHOTE:
Ak sa domnievate, že tovar objednaný v Internetový obchode vykazuje nedostatky a je v záručnej lehote, uplatnite buď priamo u výrobcu či u nás svoje právo na reklamáciu. Tovar doručte so záručným listom a daňovým dokladom na náš Internetový obchod. K nedostatku sa vyjadríme v zákonnej lehote.
 

UPLATNENIE REKLAMÁCIE:

Reklamácia musí mať písomnú podobu. V tomto zmysle je e-mail považovaný za písomnú podobu. Reklamácia musí byť uplatnená v lehote 2 dní v prípade poškodenia tovaru pri preprave a v lehote 30 dní v ostatných prípadoch. Reklamácia musí byť zaslaná písomne na adresu: Imagodiagnostika, Dom Odborov, 01001 Žilina, Slovensko , e-mail : imago@nonibioactive.sk

Reklamácia musí obsahovať: presnú identifikáciu zákazníka, číslo objednávky, ak je známe, dôvod reklamácie a výšku škody. Zákazník musí doručiť daňový doklad či iným vierohodným spôsobom dokázať nákup tovaru v našom Internetovom obchode.
 

VYBAVENIE REKLAMÁCIE:

Reklamácia bude vybavená až po prijatí všetkých dokladov, všetkého reklamovaného tovaru a pôvodných daňových dokladov. Doručenie tovaru na našu adresu hradí zákazník. V prípade oprávnenej reklamácie poškodeného tovaru je mu čiastka za doručenie uhradená v plnej výške, najviac však do výšky obvyklých prepravných nákladov. V prípade vrátenia poškodeného tovaru toto nahradzujeme tovarom novým, ak sa nedohodnú strany inak.


Internetový obchod je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Táto lehota sa predlžuje o čas, počas ktorého nedodal zákazník všetky podklady nutné na reklamáciu a uvedené v tomto rekl. poriadku.

   


Kontakt

Nonidžús

Noni Slovakia
Dom Odborov
Antona Bernoláka 51
01001 Žilina


0907126158


Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera: